Beredskapsplan

SETT HØYE MÅL, OG IKKE STOPP FØR DU ER DER.

Beredskapsplan for IF Borg


Planen gjelder for alle grupper.


MÅL FOR HMS-ARBEIDET I IF BORG


Borg skal søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for alle som er knyttet til klubben.


Bygninger, utstyr og aktiviteter skal tilrettelegges slik at skader og uhell unngås.


1. Formål

1.1 Å avlaste ledere og medlemmer i en krisesituasjon.


1.2 Å sørge for konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt, der det kan gis.


1.3 Å sørge for at klubbens deltakelse og oppfølging skjer på en verdig og ryddig måte.


 


2. Arbeidsprinsipper

• Åpenhet


• Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt så snart som mulig slik at en unngår rykter og tilfeldige antakelser.


• Handling


• Det er viktig at fakta i saken er nøye klarlagt, før tiltak gjennomføres.


• Respekt


• Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de involvertes ønsker, reaksjoner og behov.


• Beskyttende


• I en krisesituasjon har de impliserte ikke alltid samme evne til å beskytte seg selv. Påtrykk fra bl.a. media kan være hensynsløst, det kan være aktuelt å beskytte de impliserte mot media, for eksempel tilby at kontakten med media ivaretas av kriseteamet.


 


3. Borg IFs faste beredskapsgruppe består av følgende:

• Leder av hovedstyret


• Nestleder i hovedstyret.


• Gruppeleder i den aktiviteten hendelsen hører inn under.


• Hovedreiseleder, om hendelsen har tilknytning til reiser.


• Gruppen kan suppleres med fagpersonell når gruppen finner det nødvendig.


Hovedstyrets leder har ansvaret inntil arbeidet i beredskapsgruppen er etablert. Gruppen velger så sin leder ut fra kjennskap til saken og sakens karakter. Gruppens leder, eller den han/hun utpeker, har all kontakt med media.


3.1 Saker av følgende karakter skal rapporteres direkte til beredskapsgruppen ved leder av IF Borg:

• Overgrepssaker.


• Ulykke med personskader.


• Dødsfall blant klubbens medlemmer.


• Økonomisk utroskap.


• Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.


• Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag eller offentlig oppmerksomhet.


 


4. Veiledning for de enkelte typer saker.

Beredskapsgruppas faste medlemmer skal ta initiativ til at det blir etablert faste «kjøreregler» for de nevnte saksområder, og andre områder som man etter hvert ser behov for.


Det er naturlig at gruppa da har kontakt med fagpersonell. Ved voldsutøvelse bør det opprettes kontakt med politi eller andre etater, og det vil være naturlig å søke råd og veiledning hos konfliktrådet hvis voldsutøver er mindreårig.


Veiledningene legges frem for hovedstyret til godkjenning og orientering.


5. Aktuell kontaktinformasjon

Leder: Sondre Dalene, Epost: hovedforeningen@ifborg.no, Tlf: 926 18 292Klubb fasiliteter

Leder IF Borg:

Stian Bjørnelykke


Postadresse:

Postboks 2150

3728 Skien

Besøksadresse:

Borgeveien 37

2712 Skien

Styre IF Borg:

Bak enhver klubb finnes en rekke frvillige som bidrar til å holde klubben i gang.

Les mer...

NFF

Norges fotballforbund

Telemark krets

Les mer...

Utleie av klubbhus:

Leie av klubbhuset til bryllup, arrangemener, fester mm.

Les mer...

Borgdagen

Her kommer mer informasjon om Borgedagen.

Les Mer...