IF Borgs strategiske dokument

SETT HØYE MÅL, OG IKKE STOPP FØR DU ER DER.

Om IF Borg strategiske dokument


«Strategidokument 2014-2018«Ingen fortjener å tilhøre en bedre klubb enn det de er villig til å være med å skape selv.»  Marit Breivik


 


Verdiplattform


Vår verdiplattform bygger på norsk idretts lover, og deres verdier for aktivitet (glede, felleskap, helse og ærlighet) og organisasjon (frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd). Dette er felles verdier som skal ligge til grunn for all aktivitet i laget, enten det er trening, konkurranser eller organisatorisk arbeid.


Vår identitet kommer til uttrykk gjennom beskrivelser av verdier via vårt lagsnavn:BREDDE: Vi skal ha aktivitetstilbud til generasjoner, fra 2-åringer til veteranlag. Fokuset er breddeidrett, men vi skal ta vare på de beste


OPPLEVELSE: Vi tenker et helt menneske, og vil utvikle ferdigheter både på sportslig og sosialt plan, både på individnivå og i gruppe.


RAUSHET: Vi er inkluderende, viser omsorg og tar hensyn. Vi skal oppleves som rause, både når vi er gjester eller når vi selv er verter i egen klubb. Rausheten bør skinne som en ledestjerne i all aktivitet. FAIR PLAY!


GLEDE: I Borg skal det være trygt å være utøver. Vi skal skape opplevelser man kan se tilbake på med stor glede.


 


Identitet


IF Borg er en breddeklubb med mål å tilby best mulig aktivitetstilbud til barn og unge i nærmiljøet. Alle, uavhengig av ferdigheter, sosial- og etnisk tilhørighet skal føle seg like mye verdt i vår klubb.


Klubben er drevet på frivillig basis.


Vi har et stort ansvar for at barn og unge skal vokse opp i trygge og gode omgivelser i nærmiljøet. Alle som ønsker fysisk aktivitet, skal få et tilbud om organisert fysisk aktivitet. Anlegget vårt skal stilles til disposisjon for uorganisert aktivitet.


Fair play er viktig og vi applauderer gode prestasjoner, både hos egne og våre motstandere.


IF Borg skal være en styrestyrt klubb, og det er viktig å sikre en åpen dialog med medlemmene. For å skape det fellesskapet vi ønsker, er det å forvente at alle stiller opp ved inntektsbringende aktiviteter og annet dugnadsarbeid. Husk: Ingen fortjener å tilhøre en bedre klubb enn det de er villig til å være med å skape selv. Klubbens økonomi er et felles anliggende hvor alle må bidra med for å sikre ønsket mulighet for utvikling av klubben. Da vil det utvikles et sterkt eierforhold til klubben vår.


IF Borg skal vise ansvarlighet i valg og disposisjoner.


Vi ønsker å arbeide for et godt nærmiljø og et godt samarbeid med kommunen, lokale institusjoner, lag og foreninger.


 


Overordnede prinsipper for aktivitet


IF Borg legger føringer for hvordan den enkelte idrett skal utøves, med hensyn til breddeaktivitet og personlig utvikling. Spesifisering av føringene finnes i sportsplanene.


Turn og trimtilbudet vårt er rettet mot førskolebarn og voksne, mens ballidrettene kan startes opp våren man begynner på skolen.


IF Borg vil legge til rette for sesongavhengige aktiviteter. Det innebærer at utenom den enkelte aktivitets sesong, skal trenere ta hensyn til utøvere som driver annen sesongbetont fysisk aktivitet.


IF Borg tildeler treningstider ut fra tilgjengelige tider og prinsippet om at tilstøtende aldersgrupper bør trene parallelt.


Klubben legger i utgangspunktet til rette for to organiserte treninger pr. uke. Treninger ut over dette må organiseres internt.


IF Borg vil bestemme hvilke cuper som prioriteres for ulike alderstrinn. IF Borg gir økonomisk støtte til dette.


IF Borg vil legge til rette for kompetanseheving og vil støtte skolering av trenere.


Idrettsforeningen Borg er et fleridrettslag, hvor medlemmer er med på én eller flere idretter. Vi skal legge til rette for at det rabatteres for flere aktiviteter.


Det skal utarbeides en modell for rabatt for aktivitet, og vi skal tilby familiemedlemskap i klubben vår.


Medlemskontingenten skal følge vedtektene, med årlig korrigering som fastsettes på idrettsforeningens årsmøte.


Et av våre viktigste mål er å beholde våre utøvere så lenge som mulig. Et sosialt og utviklende miljø er en viktig faktor, og det skal arrangeres sosiale aktiviteter for hvert lag. Dette kan skje i forbindelse med sesongavslutning. IF Borg gir økonomisk støtte til ett slikt tiltak pr. sesong.Organisering


Klubben er organisert med ett ansvarlig styre. Ledere for klubbens sportslige aktiviteter er representert i styret.


Hver aktivitets gruppe skal ha et sportslig utvalg, størrelsen på aktiviteten avgjør antallet personer i sportslig utvalg. Utvalgene har uformell struktur, og bare aktivitetsleder møter til styremøte.


Styret i klubben er organisert med en leder, to nestledere (hvor disse har ansvar for administrasjon og sport), tre styremedlemmer aktivitet, ett styremedlem kasserer, ett styremedlem inntektsbringende aktivitet, ett styremedlem sekretær, ett medlem leder av oldermann/damegruppe og ett medlem kommunikasjon. Totalt antall styremedlemmer er 11.


Klubben har satellittfunksjoner som en viktig del av organiseringen. Eksempler på dette er banelaug, materialforvalter, Menstadhallen og kiosk.


 Verktøyboksen – Innsatsområder for perioden 2014-2018

Innsatsområde 1 – Organisatorisk utvikling

Innsatsområde 2 – Trener

Innsatsområde 3 – Ledelse

Innsatsområde 4 – Anlegg og infrastruktur

Innsatsområde 5 – Aktivitetstilbud

Innsatsområde 6 – Arrangement


Innsatsområde 1 – Organisatorisk utvikling:   

•Styreverv i Borg skal være attraktive, og alle valgte skal kjenne til hva som forventes av dem.

•Utvalg og styret skal utvikle seg og opptre som et team.

•Styret og sportslige utvalg skal gjennom årlig kompetanseheving. Det er til enhver tid forventet at 50 prosent av styret har gjennomført leder 1-kurs, eller annen kompetanse klubben kan gjøre nytte av. Dette gjøres i første år som styremedlem i IF Borg.

•Arbeide for å gjøre organisasjonen minst mulig sårbar for utskiftninger. Det er allerede etablert system for kontinuitet. Se på behovet for dette nedover i organisasjonen.

•IF Borg skal opprette et ungdomsutvalg, med kompetanse som «ung leder». Telemark Idrettskrets utdanner aktivitetsledere i skolen, og disse bør inngå som en naturlig del av et ungdomsutvalg.

•Sørge for samarbeid med eksterne aktører som Skien kommune, skoler, idrettsråd og andre idrettslag det er naturlig å samarbeide med.

•Rekruttering av dommere

•Utvikling av trenerer – trenerforum på tvers av gruppene.

•Styrke økonomien til klubben ved ulike inntjeningsformer: Solid og Forutsigbar

•Medlemsrekruttering 1.Tydelig på verdien av å være medlem

2.God informasjon om klubb og hvilke fordeler man har som medlem.

3.Arbeide aktivt for å integrere minoritetsgrupper inn i IF Borg.


•Markedsføre Borg utad som en viktig samfunnsaktør.


Innsatsområde 2 – Trener.  

1) Kompetanse er til alles beste.

2) Kompetanseheving skal prioriteres.

3) Det forutsettes aktivitetslederkurs ved aktivitet. Hvis ikke skal IF Borg tilby dette hvert år. Hvis mulig skal kurset være på Borgs anlegg, og foreldre (uten trenertilknytning) skal inviteres. Gjøres som standard ved oppstart 6-årslag.

4) Trenerforum minst én gang per år – sentrale tema, interne eller eksterne bidragsytere.

5) Felles forståelse av sentralisert organisering av treningstider, ift rullering av trenere, utnytte kompetanse og muligheter for hospitering.

6) Kurs i diskriminering, legning, kjønn skal gjennomføres innen planperioden.


Innsatsområde 3 – Ledelse.

1) Utdanne / skolere styremedlemmene.

2) Lederutvikling – jfr. Norges Fotballforbunds «Kvalitetsklubb»

3) Støtteordninger – kjenne til og utnytte

4) Styringssystemer – gode rutiner


Innsatsområde 4 – Anlegg og infrastruktur:   

1) IF Borgs anlegg utvikles videre (fotballbaner, klubbhus og eventuell framtidig endringer) skal bli et best mulig møtested med mulighet for idrett, lek og sosialt samvær:

1.a) Lag en plan for Prosjekt klubbhus – for å legge planer for utbedringer/bruksendringer

2.b) Utarbeide anleggsplan

3.c) Koordinere samlet innspill fra IF Borg til kommunens tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv


Innsatsområde 5 – Aktivitetstilbud:   

1) Økt trener- og instruktørkompetanse på alle nivåer

2) Fellesidrettslig utvikling

1.a) Arbeide med idrettsskole

2.b) Basistrening vurderes etablert

3) Mosjonsgrupper. Aktiv på Kveldstid (Mosjonsgrupper)

4) Idrettsskole for voksne.

Innsatsområde 6 – Arrangement:


1) IF Borgs arrangementer skal gi opplevelse av kvalitet ved å være velorganiserte, med god informasjon, muligheter for påmelding på internett, resultater på internett, idrettsglede for deltakere/tilskuere/arrangører og god mediedekning før og etter arrangement.


2) Forsterke «standingen» til Borgdagen.


3) Borgmesterskapet – involvere/inkludere alle.

1.a) Åpent for alle – selv uten medlemskap

2.b) Lavterskel – ikke aktivitetsbegrensende


4) Idrett og SFO


5) Sosiale arrangementer: I samarbeid med ungdommen utvikle ulike sosiale arrangementer som gir tilbud til ungdom utenom trening.


6) Åpen hall.


7) Vurdere andre aktiviteter i klubben løpende, på ungdommens premisser.Klubbens fasiliteter

Leder IF Borg:

Erik Vinje


Postadresse:

Postboks 2150

3798 Skien

Besøksadresse:

Borgeveien 37

3712 Skien

Styre i IF Borg

Bak enhver klubb finnes en rekke frvillige som bidrar til å holde klubben i gang.

Les mer...

NFF

Norges fotballforbund

Telemark krets

Les mer...

Utleie av klubbhus:

Her kommer mer informasjon om leie av Borg klubbhus.

Les Mer...

Borgdagen

Her kommer mer informasjon om leie av Borg klubbhus.

Les Mer...

Idrettsforeningen Borg


Brun og blid! kommer